İranlı LGBTİ+ hakları savunucusu ölüm cezasına mahkum edildi Uluslararası Af Örgütü

//İranlı LGBTİ+ hakları savunucusu ölüm cezasına mahkum edildi Uluslararası Af Örgütü

İranlı LGBTİ+ hakları savunucusu ölüm cezasına mahkum edildi Uluslararası Af Örgütü

İranlı LGBTİ+ hakları savunucusu ölüm cezasına mahkum edildi Uluslararası Af Örgütü

İran Devrim Muhafızları Zehra Sedighi-Hamadani’yi 2021 sonunda, İran sınırı yakınında keyfi olarak gözaltına aldı. Hamadani, Türkiye’den uluslararası koruma talebinde bulunmak istiyordu. İlham Çubdar da bundan kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Yetkililer iki kadını, “insanları yozlaşmaya ve fuhşa tahrik etmek” ve “dünyada yozlaşmayı yaymak” ile suçladı. Ayrıca Hamadani’ye, “yasadışı yollardan ülkeye girmek” suçlaması yönelttiler.

  • Ancak davalının akıl hastası olduğu iddia edildiğinden dava ve taraf ehliyeti kamu düzenine ilişkin olduğu için hâkim bu durumu kendiliğinden göz önünde bulundurarak, davalının vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediği konusunda vesayet makamına müracaat ederek sonucu beklemelidir.
  • MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) –Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 26 Haziran Uluslararası UyuşturucuKullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’dür.
  • Yönetim kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar kan ve kayınhısımlarının şirkete nakit olarak borçlanmaları yasaklanmıştır.
  • İnşallah, bugün bunugörüşmemiz hâlinde burada kanunlaşacak ve Cumhurbaşkanımıza gidecek.Cumhurbaşkanımızın da onayı hâlinde Resmî Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe girecek.

303 sıra sayılı TürkTicaret Kanunu Tasarısı hakkında düşüncelerimizi açıklayacağız. BDP GRUBU ADINA HASİPKAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve DemokrasiPartisi Grubu adına söz aldım. Değerli milletvekilleri,esasen, Türk Ticaret Kanunu şeffaflık, hesap verilebilirlik, kurumsallaşma,elektronik ortamda hukuki işlem tesis edebilme gibi unsurlardan oluşan biranlayışla ticari hayatın düzenlenmesi için hazırlanmış bir kanun ve oldukçabüyük, geniş kapsamlı bir kanun. Hükûmet bugüne kadar ülkemizin acil ihtiyacıolan gerçek bir yargı reformunu gerçekleştiremediği için, elektronik ortamdahukuki işlem tesis edebilmeyle ilgili işlemlerde görüşmekte olduğumuz tasarıylaiptal edilmekte veyahut da yürürlük tarihleri ileri bir tarihe ötelenmektedir. Sayın milletvekilleri,alınan karar gereğince, bu tasarı İç Tüzük’ün 91’incimaddesi kapsamında temel kanun olarak görüşülecektir. 2’nci sırada yer alan,Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile AdaletKomisyonu Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın milletvekilleri, buParlamentoda görev yapan hepimizin yükseköğrenim yaptığı vakıa. Tabii,yükseköğrenim hayatında öğrencilerimizin zor ekonomik şartlarda yaşamaları dabelki bir alışkanlık, onun da belki ayrı bir anlamı ve tadı var, belki birhazzı var ama sizin döneminizde yükseköğrenim gören öğrencilerin hem ekonomikhem sosyal hem kültürel hem akademik olarak ne tadı kaldı ne tuzu kaldı. Hervesileyle övündüğünüz sadece bir şey var, ne diyorsunuz? “Öğrencilerin aldığıburs kredi miktarını 240 lira yaptık.” diyorsunuz. Yani verdiğinizparanın sizin iktidara geldiğiniz günden bugüne geçen enflasyon oranlarıylahesabını yaptığınızda, emekliyi, işçiyi, çiftçiyi, memuru ezdirdiğiniz gibiöğrencileri de enflasyona ezdirdiniz.

Birçok durum ekonomik şiddete örnektir ve boşanma nedenidir. Sadece iyileşmesi olanaksız bulunan akıl hastalarına karşı bu nedenle dava açılabilir. Akıl hastalığı iyileşebilir cinstense hastalık kaç yıl sürmüş olursa olsun başkaca bir kanıt toplanmadan dava derhal ret edilmelidir. Akıl hastalığının iyileşmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit ettirilmelidir. Bu sağlık kurulu konu ile ilgili uzmanları bünyesinde barındırıyor olmalı ve rapor alınması konusundaki masrafları davacı karşılamalıdır. Kurul raporunda akıl hastalığının geçmesi olanağının bulunmadığı açıkça belirtilmelidir. Pek kötü muamele özel ve mutlak boşanma sebeplerindendir. Kötü muamelenin maddi şekilde gerçekleşmesi gerekir.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, güvenlikgüçlerimize, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum ve tekrar, terörü vasıtakılan kimlik politikalarının elde edebileceği hiçbir şey olmadığını ifadeediyorum. İktidarımızın da geçmişyıllara oranla uyuşturucu ile mücadelede attığı olumlu adımlar ve kesinkararlılık, gençlerimizi uyuşturucu batağından çekebilmenin gayretini en iyişekilde göstermektedir. MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) –Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 26 Haziran Uluslararası UyuşturucuKullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’dür. Güney ilçesi, giderkenBuldan’a, Denizli’ye yolun üzerinde araba indiriyor. Telefon edildiğinde gerekçeniz değişiyorsa bu, adaletdeğildir. Zaten, sizin adınızda “adalet” var, yoksa siz adil değilsiniz, doğruiş yapmıyorsunuz, adil iş yapmıyorsunuz. Suriye devleti üzerinde uygulayacağımızher yaptırım Suriye halkıyla Türkiye halkının dostluğunu zedelememeli, Türkiyeekonomisine ise asla zarar vermemelidir. Nihayet şunu Hükûmete hatırlatalım,başka ülkelerin iteklemesiyle izlenen politika, sonunda uçağımızındüşürülmesiyle neticelenmiştir. Bu bedeli ne Türkiye halkı ne Türk ulusu ne deSuriye halkı ödemelidir. Türkiye, komşu Suriye halkı ile ebediyen dostlukiçinde yaşamak istemektedir, bunu Hükûmetimize hatırlatmak hepimizin görevidir. Bölgemizdeki dışticaretimiz ne yazık ki çok zayıf, gelişmiş ülkelerin bölgelerindeki dışticaretleri hep yüzde 50’ye yakındır, oysa Türkiye’nin çok daha düşük. Irak’aihracat toplam içinde yüzde 6, İran’a ihracatımız toplam içinde yüzde 3, Suriyebunun da çok altında, yüzde 1’ler civarında.

Son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetlerinisistemli, programlı ve maksatlı bir şekilde itibarsızlaştırma, yıpratma gayretlerivardır\. Kaydolma bonusunu al ve ücretsiz oynamaya başla bahsegel\. Hukuk çiğnenerek, sapla samanı birbirine karıştırarak sürdürülenolumsuz davranışlar sürerken içerde terör belası, dışarıda başarısız ve acemidış politikanın yarattığı ateş çemberinin içindeyiz. Bugün demokrasilerin enönemli özelliği ve diğer rejimlerden en belirgin ayrılığı, silahlı kuvvetlerinde Meclisin ve diğer bütün kurumlarda olduğu gibi, demokratik kuralların vedenetimin şeffaflığına, bilgilendirilmesine açık olmasıdır. Eğer böyle biraçıklık söz konusu değilse, böyle bir denetim söz konusu değilse ve böyle birmurakabe ve muhasebe mümkün değilse, burada demokrasiden de bahsedilemez. Ayrıca, katkı sağlayan,gerçekten emeklerini, yüreklerini ortaya koyarak bu sürece mutfakta büyükdestek veren bürokrat arkadaşlara, çalışanlara, bakanlıklarımıza çok teşekkürediyorum. Milletimize ve Türkiye’nin geleceğine hayırlı katkılar sağlamasınıtemenni ediyorum. Tasarının tümüne yönelikolarak birçok konudaki olumlu görüşlerimizi ifade etmiştim. Burada görmüşolduğumuz bu eksikliğe tasarının tümüne yönelik görüşümüzü feda etmedik tabiiki ancak bu kadar önemli bir kitleyi, serbest muhasebeci mali müşavir kitlesinibu kanun kapsamında yapılacak denetimlerde kapsam dışında bırakmayı CumhuriyetHalk Partisi Grubu olarak doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum.

Bir hafta önce yaptığın yanlışı, bir hafta sonradüzeltiyorsan, bir yerde yaptığın haksızlığı “O haksızlığı düzeltiyorum.”diyorsan, 150 yerden 100’ünde yaptığınız haksızlık niye kalıyor orada? Sayın milletvekilleri,hiçbir ülkenin iç işine karışmadan, genel olarak demokrasi, insan hakları velaiklik duyarlılığı içinde ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Ekonomikilişki geliştikçe etki alanı gelişecek ve her iki bölgede de demokrasi güçlenerekgelişecektir. Aslında bunu konuşmuş veplanlamıştık yani 2012 yılının barış yılı olmasını, hoşgörü yılı olmasını hayaletmiştik. Bu konuda TRT’nin ve Dışişleri Bakanlığımızın güzel çalışmalarıolduğunu biliyoruz. Balkan savaşlarının 100’üncü yılında Türkiye genelinde yüzfarklı etkinlik yapmak için yola çıktık. Bu çalışmaların en önemlisi sonbaharaylarında İzmir’de yapmayı düşündüğümüz 1. Balkanşûrasına Balkan ülkelerinin devlet ve hükûmet başkanları davet edilecektir. Anne ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini yerine getirememesi ve anne ve babanın çocuğa yeterli ilgili göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması halinde velayet hakkının kaldırılmasına karar verilebilir.

By |2024-03-18T16:36:19+02:00March 16th, 2024|bahsegel sitesi mar|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Open chat